Công bố Quyết định thành lập chi bộ Quân sự xã

      Thực hiện Quy định số 24 - QĐ/TW ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng " về thi hành Điều lệ Đảng"; Quy định số 49-QĐ/BCT ngày 22/12/2021 của Bộ Chính trị  quy định về tổ chức đảng trong Quân đội nhân dân Việt Nam; Căn cứ Công văn số 1699-CV/TU ngày 09/10/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc thực hiện Hướng dẫn số 24-HD/TƯ ngày 20/9/2023 của Ban tổ chức Trung ương về tổ chức và hoạt động của chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn. Ngày 25/10/2023 Đảng uỷ xã Kỳ Thượng tổ chức Công bố quyết định thành lập chi bộ Quân sự xã.

 

      Nhiệm vụ của chi bộ lãnh đạo Ban chỉ huy quân sự xã Kỳ Thượng thực hiện tốt chức năng tham mưu cấp ủy, chính quyền về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; xây dựng lực lượng dân quân vững mạnh, có trọng tâm, trọng điểm; phối hợp với lực lượng công an và các lực lượng liên quan khác ở địa phương bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ đột xuất do cấp ủy, chính quyền giao.  Lãnh đạo công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao ý thức quốc phòng toàn dân trong Ban chỉ huy quân sự xã và đơn vị dân quân; kịp thời phổ biến, quán triệt cho cán bộ, đảng viên trong chi bộ nắm vững và chấp hành đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ quốc phòng, quân sự ở địa phương; nâng cao ý thức cảnh giác cách mạng, chủ động đấu tranh làm thất bại âm mưu và hoạt động “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, phản động; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đảng viên, quần chúng để giải quyết và báo cáo cơ quan có thẩm quyền cấp trên.  Xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi ủy, chi bộ và đội ngũ cán bộ, đảng viên; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu của chi ủy, chi bộ, đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ trong tình hình mới. Giáo dục, rèn luyện đội ngũ đảng viên nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; chi ủy, chi bộ xây dựng kế hoạch, biện pháp quản lý đảng viên, phân công nhiệm vụ và tạo điều kiện cho đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Thực hiện tốt công tác tạo nguôn, phát triên đảng viên, công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Thực hiện chế độ kiểm tra, giám sát đảng viên trong chi bộ chấp hành Điều lệ và các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Lãnh đạo xây dựng đoàn thanh niên trong đơn vị dân quân (nếu có) vững mạnh.

Hà Liên

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 19