Đẩy mạnh công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế

Thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TW ngày 18/9/2013 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về đẩy mạnh công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Với sự lãnh đạo, chỉ đạo tích cực của hệ thống chính trị từ thành phố tới các xã, phường; sự nỗ lực của cơ quan quản lý nhà nước về lao động, 10 năm qua, nhận thức của các cấp công đoàn, các đơn vị, doanh nghiệp về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của công tác an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) có nhiều chuyển biến tích cực. Việc xây dựng môi trường làm việc an toàn, lành mạnh, thiết thực, đảm bảo ATVSLĐ, phòng, chống bệnh nghề nghiệp, tai nạn lao động được chú trọng.

ừ  2013 - 2022, Thành phố đã tổ chức 27 lớp tập huấn Luật Lao động - Luật BHXH và kiến thức An toàn vệ sinh lao động cho trên 2.800 lượt doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh; Phối hợp với các Trung tâm huấn luyện thuộc Cục An toàn của Bộ Lao động -TB&XH và các doanh nghiệp có chức năng huấn luyện, đào tạo trên địa bàn để tổ chức lớp đào tạo, huấn luyện giảng viên nguồn cho trên 300 doanh nghiệp với gần 400 người tham gia. Bên cạnh đó, trong các đợt cao điểm diễn ra Tuần lễ Quốc gia về ATVSLĐ, Tháng ATVSLĐ, 500 doanh nghiệp đã tự tổ chức tập huấn, huấn luyện về ATVSLĐ - PCCN cho trên 28.000 lao động; 230 doanh nghiệp tổ chức thi An toàn vệ sinh viên giỏi với trên 2.600 lao động tham gia.

Bình quân mỗi năm, Thành phố tổ chức 03 lớp tập huấn, tuyên truyền phổ biến pháp luật về Lao động, bảo hiểm xã hội, công đoàn, ATVSLĐ, quan hệ lao động cho trên 300 doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh; Liên đoàn Lao động Thành phố tổ chức 03 buổi đối thoại về chính sách pháp luật lao động, công đoàn, ATVSLĐ cho các doanh nghiệp có tổ chức công đoàn cơ sở trực thuộc, với tổng số trên 600 người lao động tham gia, tập trung triển khai chủ yếu tại các doanh nghiệp có đông lao động trong các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn Thành phố.

Công nhân được trang bị đầy đủ đồ bảo hộ lao động khi làm việc

Ngành than thường xuyên trang sắm thiết bị máy móc hiện đại để nâng cao năng suất, đảm bảo ATLĐ

Nhìn chung, sau 10 năm thực hiện Chỉ thị, nhận thức của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác an toàn, vệ sinh lao động ngày càng được nâng cao; sự phối hợp của các ngành trong việc tổ chức Tuần lễ quốc gia về ATVSLĐ-PCCN, Tháng hành động về ATVSLĐ, trong việc tham gia xây dựng, triển khai, thực hiện các chương trình, kế hoạch của thành phố đảm bảo thiết thực và hiệu quả. Ý thức tự giác chấp hành pháp luật của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người lao động được nâng lên, số vụ tại nạn lao động nghiêm trọng có xu hướng giảm; nhiều đơn vị bảo đảm được việc làm, thu nhập, chăm lo cải thiện điều kiện, môi trường làm việc; thực hiện tốt chế độ bảo hộ lao động, bồi dưỡng độc hại bằng hiện vật cho người lao động...(Trung bình hàng năm, giảm từ 4% đến 5% tần suất tai nạn lao động chết người, đặc biệt là trong các ngành, lĩnh vực có nguy cơ cao về tai nạn lao động như khai khoáng, điện, xây dựng, cơ khí, vận tải; Số cơ sở, doanh nghiệp tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động tăng từ 5% đến 6%; Số cơ sở, doanh nghiệp được giám sát môi trường lao động tăng 3% ….).

Dự báo trong thời gian tới, số lượng doanh nghiệp ngày càng tăng, bình quân mỗi năm Thành phố phát triển tăng mới trên 1.000 doanh nghiệp, quy mô, tính chất doanh nghiệp ngày càng đa dạng, phức tạp; các doanh nghiệp đòi hỏi phải bảo đảm các điều kiện khắt khe, nghiêm ngặt trong công tác ATVSLĐ nếu muốn phát triển và hội nhập quốc tế.  Để thực hiện tốt Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động, Luật BHXH, Luật ATVSLĐ nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành, người lao động và người sử dụng lao động trong việc chấp hành pháp luật lao động, Luật BHXH, Luật ATVSLĐ; đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền như: qua các lớp tập huấn, tờ rơi, trang thông tin điện tử, Fanpage của Thành phố; hệ thống loa truyền thanh cấp xã; các cuộc thi tìm hiểu, thi an toàn vệ sinh viên tại cơ sở.... Xây dựng kế hoạch cụ thể, đẩy mạnh công tác tập huấn, thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật lao động, Luật BHXH, Luật ATVSLĐ tại các doanh nghiệp; tăng cường công tác kiểm tra đột xuất đối với những đơn vị có dấu hiệu vi phạm; nghiêm khắc xử phạt vi phạm hành chính đối với những hành vi vi phạm; Đẩy mạnh công tác huấn luyện ATVSLĐ, hướng dẫn người lao động tự đánh giá nguy cơ rủi ro về ATVSLĐ trước khi làm việc và thường xuyên trong quá trình lao động; tổ chức các hoạt động chăm sóc sức khỏe người lao động; khám sức khỏe định kỳ và phát hiện sớm bệnh nghề nghiệp cho người lao động; quan trắc môi trường lao động và có các biện pháp khắc phục, cải thiện điều kiện, môi trường lao động;

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 91